Skip to main content
 • Gwarancja Środków

GWARANCJA ŚRODKÓW

OCHRONA DEPOZYTÓW

Depozyty zgromadzone w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zaleszanach  są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

BFG w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot. Gwarancja BFG objęte są zarówno depozyty zlotowe jak i walutowe. Wysokość przypadku rachunków wspólnych (m.in. rachunków współmałżonków) system gwarancyjny BFG w wysokości równowartości w złotych 100 tys. euro obejmuje środki pieniężne każdego współposiadacza rachunku. Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100 tys. euro jest gwarantowana w całości. Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe: 

 •  osób fizycznych,
 •  osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 •  jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 •  szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie sa uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków
  i strat,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz jego głównych akcjonariuszy (posiadających, co najmniej 5% akcji banku).

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
 • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.

  Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu NBP z dnia upadłości banku. Więcej informacji na temat gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny można znaleźć na stronie:
  www.bfg.pl