Skip to main content
  • Centralna Informacja

CENTRALNA INFORMACJA

Centralna Informacja

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2016r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw).

Ustawa ta między innymi:

1)  reguluje rozwiązywanie umowy nieaktywnego rachunku bankowego. Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, będzie ulegała rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku albo z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku;

2)  mówi o obowiązku informowania przez banki, posiadacza rachunku o możliwości wydania przez niego dyspozycji na wypadek śmierci, a w przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał taką dyspozycję – obowiązek niezwłocznego zawiadomienia wskazanych przez posiadacza rachunku osób o możliwości wypłaty określonej kwoty;

3)  umożliwia dostęp do informacji o rachunkach spadkobiercom i zapisobiorcom ich Posiadacza.

Została także utworzona Centralna Informacja która umożliwia:

- posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną odszukanie własnych rachunków bankowych,

- osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy),

na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego w placówce Banku.

Więcej informacji można uzyskać w placówkach BS Zaleszany oraz na stronie centralnainformacja.pl.