Bankowość internetowa

eBank Online to wiele możliwości, w tym:
• autoryzacja za pomocą kodów SMS do potwierdzenia przelewów
• aplikacja mobilna EBO mobile, dzięki której bank będzie zawsze pod ręką (aplikacja na smartfony),
• samodzielne i efektywne zarządzanie własnym rachunkiem,
• bezpieczeństwo i wszechstronność,
• ciągły dostęp do aktualnych danych,rachunku, kredytów, lokat, kart
• szybka realizacja przelewów z rachunku.
• ustawienie zleceń stałych
• na życzenie uruchomienie powiadamianie w formie sms o zmianie salda (opcja bezpłatna)
• automatyczna wysyłka potwierdzenia (w formie pliku pdf) zrealizowania zlecenia (należy podać adres email odbiorcy przelewu) z poziomu eBank Online.
• podgląd do historii rachunku oraz wyciągów.
• ustawienie limitów transakcji (pojedyńczej, dziennej, miesięcznej)
• z poziomu aplikacji mobilnej skanowanie kodów QR

      • • Bank jako dostawca usług płatniczych poprzez platformę EBO online udostępnia ustalenie limtów dla płatności internetowych, mobilnych. Można ustawiać limity jednorazowe,   dzienne, miesięczne.  Zachęcamy klientów do tworzenia limitów wypłat jest to jeden z elementów jako środek zapobiebiegawczy przed wypływem środków z rachunku.

      • • Przelewy wysoko kwotowe

Ze względów bezpieczeństwa kwota pojedyńczego przelewu w bankowości internetowej EBO może wynosić maksymalnie 199.999,99 zł. (Słownie: sto dziewiędziesiąt dziewięć tysięcy dziewięcet dziewiędziesiąt dziewieć złotych , dziewiędziesiąt dziewięć groszy.) Kwoty wyższe są odrzucane przez system bankowości internetowej EBO (będą posiadać status odrzucone oraz wymagają ręcznej weryfikacji). Mając powyższe na uwadze proszę o dokonywanie przelewów które przekraczają kwotę maksymalną w formie kolejnych zleceń kwot niższych od kwoty maksymalnej.


Przyklad:
kwota do przelewu: 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy.)
Proszę o dokonanie conajmniej dwóch zleceń.
1.            100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych)
2.            140.000,00 (słownie sto czterdzieści tysięcy)
Tytuł przelewu można ustalić taki sam.

 

 

 


Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z bankowości
Naprawa zainfekowanych komputerów
EBO bezpieczeństwo -zasady-
wymagania techniczne