Bankowość internetowa

Szanowni Państwo,

      • Korzystając z naszej bankowości https://bsz24.pl pragniemy przedstawić być może wiele niezauważonych przez klientów funkcjonalności ważnych w punktu widzenia bezpieczeństwa.

        • Bank jako dostawca usług płatniczych poprzez platformę EBO online udostępnia ustalenie limtów dla płatności internetowych, mobilnych. Można ustawiać limity jednorazowe,   dzienne, miesięczne. Odsyłamy do instrukcji uzytkownika systemu EBO strona 48, punkt 2.1.10 pod nazwą Limity rachunków. Dostępnej w dziale do pobrania. Zachęcamy klientów do tworzenia limitów wypłat jest to jeden z elementów jako środek zapobiebiegawczy przed wypływem środków z rachunku.

      • • Przelewy wysoko kwotowe

Ze względów bezpieczeństwa kwota pojedyńczego przelewu w bankowości internetowej EBO może wynosić maksymalnie 199.999,99 zł. (Słownie: sto dziewiędziesiąt dziewięć tysięcy dziewięcet dziewiędziesiąt dziewieć złotych , dziewiędziesiąt dziewięć groszy.) Kwoty wyższe są odrzucane przez system bankowości internetowej EBO (będą posiadać status odrzucone oraz wymagają ręcznej weryfikacji). Mając powyższe na uwadze proszę o dokonywanie przelewów które przekraczają kwotę maksymalną w formie kolejnych zleceń kwot niższych od kwoty maksymalnej.


Przyklad:
kwota do przelewu: 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy.)
Proszę o dokonanie conajmniej dwóch zleceń.
1.            100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych)
2.            140.000,00 (słownie sto czterdzieści tysięcy)
Tytuł przelewu można ustalić taki sam.

 

 

 

Zmiana środków autoryzacji w EBO
Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z bankowości
Naprawa zainfekowanych komputerów
EBO bezpieczeństwo -zasady-
wymagania techniczne