PAD

Szanowni Państwo,

Zestawienie opłat dotyczące rachunku płatniczego (dla klientów indywidualnych) które pobraliśmy w okresie od 2018-08-08 do 2018-12-31, jest do obebrania w placówkach banku. Bank realizuje w ten sposób obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa.
Takie zestawienie będziemy przekazywać cyklicznie w trakcie trwania umowy, raz w roku kalendarzowym.

 

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

Stan na 8 sierpnia 2018 r.

Ustawa o usługach płatniczych oraz wydane na podstawie jednego z jej przepisów rozporządzenie wprowadziły pojęcia i definicje dotyczące tzw. usług reprezentatywnych. Usługi reprezentatywne dotyczą najczęściej wykorzystywanych przez konsumentów usług powiązanych z rachunkami płatniczymi: kontami osobistymi, kontami oszczędnościowymi, kartami debetowymi i kredytowymi, usługą bankowości elektronicznej, usługą bankowości telefonicznej i powiadamianiem SMS.

Poniżej wyjaśniamy pojęcia i definicje dotyczące usług reprezentatywnych stosowanych w przepisach prawa. Pojęciami będziemy posługiwać się w dokumentach dotyczących opłat, zestawieniach opłat, regulaminach promocji, ulotkach, reklamach, broszurach informacyjnych, serwisie transakcyjnym i stronach internetowych.

Słowniczek dostępny jest na stronie www.bszaleszany.pl/PAD oraz w placówkach naszego banku.

 

 

Definicje usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

 • Kredyt w rachunku płatniczym – pożyczka udzielona w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, którą bank udostępnia klientowi, umożliwiając dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym klienta.

 • Polecenie przelewu – usługa polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika. Pojęcie „polecenie przelewu” nie obejmuje: polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA ani polecenia przelewu w walucie obcej wysyłanego do innego banku w Polsce lub do SKOK.
 • Polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).

 • Polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.

 • Polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro.

 • Polecenie zapłaty – usługa umożliwiająca obciążanie określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika.

 • Powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.

 • Prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.

 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

 • Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.

 • Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

 • Wydanie karty płatniczej – wydanie przez bank karty płatniczej uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków.

 • Obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika.

 • Obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy.

 • Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi.

 • Wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

 • Wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.

 • Usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

 • Usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

 • Zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Kredyt w rachunku płatniczym – pożyczka udzielona w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, którą bank udostępnia klientowi, umożliwiając dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym klienta.

 • Polecenie przelewu – usługa polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika. Pojęcie „polecenie przelewu” nie obejmuje: polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA ani polecenia przelewu w walucie obcej wysyłanego do innego banku w Polsce lub do SKOK.

 • Polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).

 • Polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.

 • Polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro.

 • Polecenie zapłaty – usługa umożliwiająca obciążanie określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika.

 • Powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.

 • Prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.

 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

 • Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.

 • Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

 • Wydanie karty płatniczej – wydanie przez bank karty płatniczej uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków.

 • Obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika.

 • Obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy.

 • Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi.

 • Wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

 • Wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.

 • Usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

 • Usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

 • Zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

 • Kredyt w rachunku płatniczym – pożyczka udzielona w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, którą bank udostępnia klientowi, umożliwiając dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym klienta.

 • Polecenie przelewu – usługa polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika. Pojęcie „polecenie przelewu” nie obejmuje: polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA ani polecenia przelewu w walucie obcej wysyłanego do innego banku w Polsce lub do SKOK.

 • Polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).

 • Polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.

 • Polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro.

 • Polecenie zapłaty – usługa umożliwiająca obciążanie określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika.

 • Powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.

 • Prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.

 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

 • Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.

 • Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

 • Wydanie karty płatniczej – wydanie przez bank karty płatniczej uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków.

 • Obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika.

 • Obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy.

 • Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi.

 • Wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

 • Wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.

 • Usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

 • Usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

 • Zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.